เว็บไซต์เก่า

Residency Training Program in Orthodontics (International Program)

Residency Training Program in Orthodontics (International Program)

Residency Training Program in Orthodontics (International Program)

Curriculum Name
Thai : หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน(หลักสูตรนานาชาติ)เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน

English : International Residency Training Program in Orthodontics

 

Name of Degree and Major

ภาษาไทย

Full title Thai : วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน

Abbreviation English: ว.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน)

ภาษาอังกฤษ

Full title Thai: Diploma of the Thai Board of Orthodontics
Abbreviation English: Dip., Thai board of Orthodontics