เว็บไซต์เก่า

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

ภาษาอังกฤษ : Residency Training Program in Oral Diagnostic Sciences

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

ชื่อย่อ : ว.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Diploma of the Thai Board of Oral Diagnostic Sciences
ชื่อย่อ : Dip., Thai Board of Oral Diagnostic Sciences