เว็บไซต์เก่า

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Residency Training Program in Oral and Maxillofacial Surgery Combined with Doctor of Medicine

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ชื่อย่อ : ว.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Diploma of the Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery
ชื่อย่อ : Dip.,Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery