เว็บไซต์เก่า

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมหัตถการ

ภาษาอังกฤษ : Residency Training Program in Operative Dentistry

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมหัตถการ
ชื่อย่อ : ว.ท. (ทันตกรรมหัตถการ)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Diploma of the Thai Board of Operative Dentistry
ชื่อย่อ : Dip., Thai Board of Operative Dentistry