เว็บไซต์เก่า

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า

ภาษาอังกฤษ : Residency Training Program in Occlusion and Orofacial Pain

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
ชื่อย่อ : ป.ทันตแพทย์ประจำบ้าน (ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Certificate Residency Training in Occlusion and Orofacial Pain
ชื่อย่อ : Cert. Residency Training in Occlusion and Orofacial Pain