เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า

ภาษาอังกฤษ : Residency Training Program in Occlusion and Orofacial Pain

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
ชื่อย่อ : ป.ทันตแพทย์ประจำบ้าน (ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Certificate Residency Training in Occlusion and Orofacial Pain
ชื่อย่อ : Cert. Residency Training in Occlusion and Orofacial Pain