เว็บไซต์เก่า

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ภาษาอังกฤษ : Residency Training Program in Endodontics

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
ชื่อย่อ : ป.ทันตแพทย์ประจำบ้าน (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Certificate Residency Training in Endodontics
ชื่อย่อ : Cert. Residency Training in Endodontics