เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ภาษาอังกฤษ : Residency Training Program in Endodontics

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
ชื่อย่อ : ป.ทันตแพทย์ประจำบ้าน (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Certificate Residency Training in Endodontics
ชื่อย่อ : Cert. Residency Training in Endodontics