เว็บไซต์เก่า

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาปริทันตวิทยา

ภาษาอังกฤษ : Residency Training Program in Periodontology

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา
ชื่อย่อ : ป.ทันตแพทย์ประจำบ้าน (ปริทันตวิทยา)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Certificate Residency Training in Periodontology
ชื่อย่อ : Cert. Residency Training in Periodontology