INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย

MU DENT faculty of dentistry

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและนำไปต่อยอด

 

  • เพิ่มผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการอ้างอิงระดับสูง

  • สร้างระบบส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม นักวิจัย การจัดหาทุน และ สนับสนุนการ ตีพิมพ์บนฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง

  • พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพและต่อยอดเชิงพาณิชย์

  • พัฒนาวารสารทันตแพทย์ มหิดล เข้าสู่ฐานข้อมูลนานาชาติ