เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
สอบโครงร่างงานวิจัย เรื่อง ความชุกของโรคปริทันต์อักเสบ ระยะ 3-4 ในประชากรไทยที่มีภาวะก่อนเบาหวาน และปัจจัยความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง PREVALENCE OF STAGE III – IV PERIODONTITIS IN THAI INDIVIDUALS WITH PREDIABETES AND ASSOCIATED FACTORS โดย ทันตแพทย์หญิงศิรินภา ธานินทราวัฒน์

สอบโครงร่างงานวิจัย เรื่อง ความชุกของโรคปริทันต์อักเสบ ระยะ 3-4 ในประชากรไทยที่มีภาวะก่อนเบาหวาน และปัจจัยความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง PREVALENCE OF STAGE III – IV PERIODONTITIS IN THAI INDIVIDUALS WITH PREDIABETES AND ASSOCIATED FACTORS โดย ทันตแพทย์หญิงศิรินภา ธานินทราวัฒน์

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

 

วันเวลาที่สอบ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 14.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องบรรยาย A8 ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567