เว็บไซต์เก่า

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

MU DENT faculty of dentistry

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

ปรัชญา

เหงือกดี ฟันดี สุขภาพในช่องปากดีของประชาชนคือความสำเร็จในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

ปณิธาน

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และคุณธรรม ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษา บริการวิชาการ การวิจัยให้ก้าวไกล

วิสัยทัศน์

เราจะสร้างบุคลากรและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพและจรรยาบรรณ เป็นที่เชื่อมั่นในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งในสาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและทันตบุคลากรที่มีคุณภาพ ในสาขาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยาเพื่อรับใช้สังคม

2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาระดับประเทศ

3. ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยในด้านเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่ดีของประชาชน

4. เผยแพร่ความรู้ในงานวิชาการ

5. อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตและทันตบุคลากรที่มีคุณภาพ ในสาขาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยาเพื่อรับใช้สังคม

2. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา การบริการวิชาการ และพัฒนางานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล

3. ให้บริการวิชาการ บำบัดรักษาผู้ป่วยในด้านเวชศาสตร์ช่องปาก และปริทันตวิทยาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

4. เผยแพร่ความรู้ในงานวิชาการ การวิจัย การบริการสังคม และระบบบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

5. อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย