เว็บไซต์เก่า

สอบงานวิจัย เรื่อง “ผลสำเร็จและปัจจัยที่มีผลต่อการรักษารีเจเนอเรทีฟเอ็นโดดอนติกส์ในฟันแท้ที่ปลายรากเจริญไม่สมบูรณ์” โดย ทันตแพทย์หญิงชญานันท์ ทีฆกุล

สอบงานวิจัย เรื่อง “ผลสำเร็จและปัจจัยที่มีผลต่อการรักษารีเจเนอเรทีฟเอ็นโดดอนติกส์ในฟันแท้ที่ปลายรากเจริญไม่สมบูรณ์” โดย ทันตแพทย์หญิงชญานันท์ ทีฆกุล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น.

 

สถานที่ : ณ ห้อง B6 ชั้น 7

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงข่าว ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566