เว็บไซต์เก่า

สอบงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาความชุกและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของรากไกลกลางด้านลิ้นในฟันกรามล่างซี่ที่หนึ่งและสองในประชากรไทย: การวิเคราะห์โดยภาพโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี” โดย ทันตแพทย์หญิงสิริทรา จึงจตุพรชัย

สอบงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาความชุกและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของรากไกลกลางด้านลิ้นในฟันกรามล่างซี่ที่หนึ่งและสองในประชากรไทย: การวิเคราะห์โดยภาพโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี” โดย ทันตแพทย์หญิงสิริทรา จึงจตุพรชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30-11.30 น.

 

สถานที่ : ณ ห้อง B6 ชั้น 7

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงข่าว ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566