INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ประจำภาควิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมงานพิธีมอบเสื้อกาวน์ สำหรับปฏิบัติงานทางคลินิก แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ประจำภาควิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมงานพิธีมอบเสื้อกาวน์ สำหรับปฏิบัติงานทางคลินิก แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 5 มิถุนายน 2567
เวลา 12.45 – 15.45 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567