INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอเชิญบุคลากร ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ ตรวจสอบผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ได้ที่ระบบ e-Payroll System ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2567

ขอเชิญบุคลากร ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ ตรวจสอบผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ได้ที่ระบบ e-Payroll System ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

 

e-Payroll System เฉพาะ intranet หรือ Mu-Wifi :
http://estaff.dt.mahidol/intranet/ระบบสารสนเทศ/ระบบใบแจ้งยอดเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์-e-pay-slip/

ลงข่าว ณ วันที่ 16 มกราคม 2567