เว็บไซต์เก่า

สอบงานวิจัย เรื่อง “ผลของเครื่องพิมพ์สามมิติต่อคุณสมบัติการทนแรงดัดและแรงเฉือนของวัสดุฐานฟันเทียมประเภทพอลิเมอร์ ที่ขึ้นรูปโดย การพิมพ์สามมิติ” โดย ทพญ. นงนภัส หลีกอาญา

สอบงานวิจัย เรื่อง “ผลของเครื่องพิมพ์สามมิติต่อคุณสมบัติการทนแรงดัดและแรงเฉือนของวัสดุฐานฟันเทียมประเภทพอลิเมอร์ ที่ขึ้นรูปโดย การพิมพ์สามมิติ” โดย ทพญ. นงนภัส หลีกอาญา

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

วันเวลาที่สอบ : 28 กันยายน 2566 เวลา 12.00 – 14.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม A6 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา