เว็บไซต์เก่า

งานเกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566

งานเกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 27 กันยายน 2566 เวลา 12.50 – 15.40 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 7 กันยายน 2566