เว็บไซต์เก่า

รู้จักและป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่

รู้จักและป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

ขอขอบคุณ ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงข่าว ณ วันที่ 6 กันยายน 2566