เว็บไซต์เก่า

YOTHI THEATRE “พบ“ เพราะทุกการตัดสินใจ คืออนาคตที่ไม่เหมือนเดิม

YOTHI THEATRE “พบ“ เพราะทุกการตัดสินใจ คืออนาคตที่ไม่เหมือนเดิม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


วันเวลาที่เริ่มงาน
: 13 กันยายน 2566
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566