เว็บไซต์เก่า

โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการทางทันตกรรม เฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉิน หรือเร่งด่วนเท่านั้น ตั้งแต่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการทางทันตกรรม เฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉิน หรือเร่งด่วนเท่านั้น ตั้งแต่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล