เว็บไซต์เก่า

สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อการดูแลอนามัยช่องปาก ของผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุกลุ่มหนึ่ง” โดย ทพญ.ทียารัชต์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อการดูแลอนามัยช่องปาก ของผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุกลุ่มหนึ่ง” โดย ทพญ.ทียารัชต์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา