INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อการดูแลอนามัยช่องปาก ของผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุกลุ่มหนึ่ง” โดย ทพญ.ทียารัชต์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อการดูแลอนามัยช่องปาก ของผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุกลุ่มหนึ่ง” โดย ทพญ.ทียารัชต์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา