เว็บไซต์เก่า

ประกาศ เนื่องจากระหว่างวันที่ 4 – 20 มกราคม 2565 ระบบ Submission Online ThaiJo 2.0 จะมีการปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย คณาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา ที่ประสงค์ลงตีพิมพ์ในวารสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดล

ประกาศ เนื่องจากระหว่างวันที่ 4 – 20 มกราคม 2565 ระบบ Submission Online ThaiJo 2.0 จะมีการปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย คณาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา ที่ประสงค์ลงตีพิมพ์ในวารสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดล