เว็บไซต์เก่า

ประกาศรับสมัครขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันด้านการรับทำวิจัยและการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในสาขา/กลุ่มวิชาที่ท่านเชี่ยวชาญ

ประกาศรับสมัครขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันด้านการรับทำวิจัยและการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในสาขา/กลุ่มวิชาที่ท่านเชี่ยวชาญ