เว็บไซต์เก่า

งดให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะทำการย้ายสำนักงานฯ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยท่านสามารถติดต่อสำนักงานฯ ได้ที่ อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

งดให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะทำการย้ายสำนักงานฯ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยท่านสามารถติดต่อสำนักงานฯ ได้ที่ อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป