เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ทุกท่าน ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้แทน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อไปเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย จาก ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ขอเชิญบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ทุกท่าน ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้แทน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อไปเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย จาก ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล