INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอเชิญบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ทุกท่าน ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้แทน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อไปเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย จาก ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ขอเชิญบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ทุกท่าน ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้แทน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อไปเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย จาก ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล