เว็บไซต์เก่า

ผศ. ทพญ.วัชราภรณ์ คูผาสุข

สาขาทันตกรรมหัตถการ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-พ.ศ. 2529 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-พ.ศ. 2531 ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-พ.ศ. 2539 Cert. in Operative Dentistry,
Indiana University Purdue University Indianapolis, U.S.A.
-พ.ศ. 2540 M.S.D. (Operative Dentistry),
Indiana University Purdue University Indianapolis, ประเทศสหรัฐอเมริกา
-พ.ศ. 2542 Diplomate, American Board of Operative Dentistry
-พ.ศ. 2556 อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทยสภา

ความเชี่ยวชาญ : Operative Dentistry

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-200-7825 ต่อ 26

EMAIL : watcharaporn.kup@mahidol.ac.th