เว็บไซต์เก่า

ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.ธนวัฒน์ รวยดี

สาขาทันตกรรมหัตถการ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยอาจารย์

– พ.ศ. 2562 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) เกียรตินิยมอันดับ ๑
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ : Operative Dentistry

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-200-7825

EMAIL : Thanawat.ruaydee@gmail.com