เว็บไซต์เก่า

ผศ. ทพญ.รุ่งรวี กมลรุ่งวรากุล

– วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
DOCTOR OF DENTAL SURGERY
– ป.ชั้นสูง (วิทยาเอ็นโดดอนต์)มหาวิทยาลัยมหิดล
Grad.Dip in Clin. Sc.(Endodontics)

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-2007825 ต่อ 33

EMAIL : roongrawee.kam@gmail.com