เว็บไซต์เก่า

อ. ทพญ.ณาตยา นพรัตน์กานต์

อาจารย์ประจำสาขาปริทันตวิทยา

วุฒิบัตร ปริทันตวิทยา ทันตแพทยสภา
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา

โทรศัพท์ : 022007841