เว็บไซต์เก่า

ผศ. ดร.ทพญ.นฤมล พันธุ์ประดิษฐ์

อาจารย์ประจำสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก

ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับ 1), ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก (เวชศาสตร์ช่องปาก),
Ph.D (Molecular Immunology)
อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก)

ความเชี่ยวชาญ : การวินิจฉัยโรคช่องปาก , เวชศาสตร์ช่องปาก

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : naruemon.pan@mahidol.ac.th