เว็บไซต์เก่า

ผศ. ทพญ.นัยนา บูรณชาติ

ท.บ.,
ป.ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป,
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมทั่วไป

E-mail : Micherin40@hotmail.com