เว็บไซต์เก่า

ผู้ช่วยอาจารย์ ทพญ.มุนินทร์ ชัยชโลธร

สาขาทันตกรรมหัตถการ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยอาจารย์

– พ.ศ. 2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทบ.) เกียรตินิยมอันดับ 2
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

– พ.ศ. 2562 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ : Operative Dentistry

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-200-7825 ต่อ 29

EMAIL : munin.cha@mahidol.ac.th,meemunin@gmail.com