เว็บไซต์เก่า

หัวหน้าสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

Head, Endodontics Division

อ. ทพญ.ลลิดา องค์ชวลิต

– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
DOCTOR OF DENTAL SURGERY
– ป.บัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
Grad.Dip in Clin. Sc.(Endodontics)
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-2007825 ต่อ 14

EMAIL : lalida.ong@mahidol.ac.th