เว็บไซต์เก่า

ผศ. ทพ.คเณศ โชติวรรักษ์

– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑)

– วท.ม. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
(วิทยาเอ็นโดดอนต์) หลักสูตรนานาชาติ

– อ.ท. (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-2007825 ต่อ 20

EMAIL: kanet.chv@mahidol.ac.th