เว็บไซต์เก่า

อ. ทพ.ชิตพล ชัยมานะการ

– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-2007825 ต่อ 19

EMAIL : chitpol.cha@mahidol.ac.th