เว็บไซต์เก่า

ผศ. ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2),
M.S. (Prosthodontics).,
Cert. in Prosthodontics.,
Cert. in Implant Dentistry,
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม (สาขาทันตกรรมทั่วไป)

E-mail : dtckn@mahidol.ac.th