เว็บไซต์เก่า

ผศ. ดร.ทพญ.ชนิตา ตันติพจน์

ทบ.,
วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์) ,
วท.ด. (สาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพแขนงระบาดวิทยา)

E-mail : ctantipoj@gmail.com