เว็บไซต์เก่า

ผู้ช่วยอาจารย์ ทพญ.อภิญญา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล

สาขาทันตกรรมหัตถการ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยอาจารย์

– พ.ศ. 2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

– พ.ศ. 2563 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

– พ.ศ. 2563 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมหัตถการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ : Operative Dentistry

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-200-7825 ต่อ 23

EMAIL : apinya.lim@mahidol.ac.th