เว็บไซต์เก่า

นายสุทธิพงษ์ หวังชูชอบ

พนักงานวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง

พนักงานวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์
02-849-6600 ต่อ 1021

E-mail
swdx16@gmail.com

ภาระงาน

1. ปฏิบัติงานในการเปิด-ปิด สำนักงาน ทำความสะอาด บริเวณ อาคาร สถานที่ และทรัพย์สินของศูนย์ผลิตยาและวัสดุทางทันตกรรม
2. ดูแลรักษาความสะอาด เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตยา และสารทางทันตกรรม ให้ปราศจากเชื้อพร้อมใช้งาน
3. ตรวจสอบความพร้อมของสารเคมี บรรจุภัณฑ์ ฉลากยา ในการผลิตให้เป็นไปตามเอกสารควบคุมการผลิตยาและสารทางทันตกรรม
4. ควบคุมการทำงานของเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
5. บรรจุยา ติดฉลากยา ซีลขวดยา แพ็คยาสำหรับขนส่งเข้าคณะฯ
6. บันทึกข้อมูลการใช้บรรจุภัณฑ์ และบันทักข้อมูลขนส่งยาเข้าคณะฯ
7. ออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมในงานประชุมทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย (ปีละ 2 ครั้ง)
8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย