INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

นายสุทธิพงษ์ หวังชูชอบ

พนักงานวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง

พนักงานวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์
02-849-6600 ต่อ 1021

E-mail
swdx16@gmail.com

ภาระงาน

1. ปฏิบัติงานในการเปิด-ปิด สำนักงาน ทำความสะอาด บริเวณ อาคาร สถานที่ และทรัพย์สินของศูนย์ผลิตยาและวัสดุทางทันตกรรม
2. ดูแลรักษาความสะอาด เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตยา และสารทางทันตกรรม ให้ปราศจากเชื้อพร้อมใช้งาน
3. ตรวจสอบความพร้อมของสารเคมี บรรจุภัณฑ์ ฉลากยา ในการผลิตให้เป็นไปตามเอกสารควบคุมการผลิตยาและสารทางทันตกรรม
4. ควบคุมการทำงานของเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
5. บรรจุยา ติดฉลากยา ซีลขวดยา แพ็คยาสำหรับขนส่งเข้าคณะฯ
6. บันทึกข้อมูลการใช้บรรจุภัณฑ์ และบันทักข้อมูลขนส่งยาเข้าคณะฯ
7. ออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมในงานประชุมทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย (ปีละ 2 ครั้ง)
8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย