เว็บไซต์เก่า

นายภาณุวัฒน์ ชมหอม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์
02-200-7620 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7620

E-mail
phanuwat.cho@mahidol.ac.th

ภาระงาน

1. รับผิดชอบดำเนินการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัยมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017
2. รับผิดชอบดำเนินงานทั่วไปในระบบห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL
3. รับผิดชอบรับบริการทดสอบ/วิเคราะห์ตัวอย่าง
4. ประสานงานทั่วไป สรุป ประมวลผลความพึงพอใจ ช่วยงานกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของคณะฯ
5. รับผิดชอบโครงการ Research Reward