เว็บไซต์เก่า

นายพชร รุทระกาญจน์

นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการพิเศษ)

ตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์
02-200-7629 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7629, 7630

E-mail
amnesiac_bend@hotmail.com

ภาระงาน

1. จัดทำทะเบียนวัสดุ/สารในระบบ ERP-IM และ DT-HIS (รับยาเข้าคลังสารเคมี ตัดจ่ายหรือโอนให้แก่คลินิก ห้องจ่ายยา คลังฝากขาย ภาควิชาฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ตัดจ่ายเพื่อผลิต) และทำการจ่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมของคลังวิทยาศาสตร์และสารเคมี (2001)
2. ผลิตยาและสารทางทันตกรรมของหน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. ตรวจสอบจำนวนคงเหลือผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมของคลังวิทยาศาสตร์และสารเคมี (2001) และคลังฝากขาย(1D01) เพื่อสั่งยอดผลิตสำหรับวางแผนการผลิตของหน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพภายในร้าน M-Dent shop และรวบรวม สรุปข้อมูลยอดจำหน่ายและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับร้าน M-Dent