INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

นายพชร รุทระกาญจน์

นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการพิเศษ)

ตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์
02-200-7629 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7629, 7630

E-mail
amnesiac_bend@hotmail.com

ภาระงาน

1. จัดทำทะเบียนวัสดุ/สารในระบบ ERP-IM และ DT-HIS (รับยาเข้าคลังสารเคมี ตัดจ่ายหรือโอนให้แก่คลินิก ห้องจ่ายยา คลังฝากขาย ภาควิชาฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ตัดจ่ายเพื่อผลิต) และทำการจ่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมของคลังวิทยาศาสตร์และสารเคมี (2001)
2. ผลิตยาและสารทางทันตกรรมของหน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. ตรวจสอบจำนวนคงเหลือผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมของคลังวิทยาศาสตร์และสารเคมี (2001) และคลังฝากขาย(1D01) เพื่อสั่งยอดผลิตสำหรับวางแผนการผลิตของหน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพภายในร้าน M-Dent shop และรวบรวม สรุปข้อมูลยอดจำหน่ายและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับร้าน M-Dent