เว็บไซต์เก่า

นางสาวสุภาพร มาลา

เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์
02-200-7626 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7626

E-mail
noi_166@hotmail.com

ภาระงาน
1. ดูแลรับผิดชอบ และสอนการใช้เครื่องมือทางด้านชีวโมเลกุล เช่น Real Time PCR, PCR, Elisa reader ฯลฯ
2. ให้คำปรึกษาการเตรียมสารละลาย การกรองสาร การเตรียมตัวอย่าง และสอนการใช้เครื่อง HPLC
3. รับผิดชอบการสอน แนะนำ ให้คำปรึกษาการเตรียมเซลล์เพาะเลี้ยง และการทดสอบเซลล์โดยวิธีต่างๆ
4. ปฏิบัตงานตามโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย (ESPReL)
5. ปฏิบัติงานในระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017