เว็บไซต์เก่า

นางสาวสุนิษา คงพิพัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์
02-200-7628 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7628

E-mail
sunisa.kon@mahidol.ac.th

ภาระงาน
1. รับผิดชอบการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือ/อุปกรณ์วิจัย
2. รับผิดชอบการส่งซ่อม ส่งสอบเทียบ ส่งบำรุงรักษา เครื่องมือ/อุปกรณ์วิจัย
3. รับผิดชอบการเบิกภายในและภายนอก วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
4. รับผิดชอบจัดฝึกอบรมด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์วิจัย ของงานบริการเพื่อการวิจัย
5. ดูแลเว็บไซต์ของงานบริการเพื่อการวิจัย