เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

นางสาวสุนิษา คงพิพัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์
02-200-7628 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7628

E-mail
sunisa.kon@mahidol.ac.th

ภาระงาน
1. รับผิดชอบการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือ/อุปกรณ์วิจัย
2. รับผิดชอบการส่งซ่อม ส่งสอบเทียบ ส่งบำรุงรักษา เครื่องมือ/อุปกรณ์วิจัย
3. รับผิดชอบการเบิกภายในและภายนอก วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
4. รับผิดชอบจัดฝึกอบรมด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์วิจัย ของงานบริการเพื่อการวิจัย
5. ดูแลเว็บไซต์ของงานบริการเพื่อการวิจัย