เว็บไซต์เก่า

นางสาววาสนา วิชัย

เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้เชี่ยวชาญ)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้เชี่ยวชาญ)

โทรศัพท์
02-200-7625 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7625

E-mail
wassana.wic@mahidol.ac.th

ภาระงาน

1. รับผิดชอบดูแลการให้บริการเครื่องวัดขนาดอนุภาคของวัสดุ (Particle size analysis)
2. รับผิดชอบดูแลการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ เครื่อง 3D Printing
3. ดำเนินการให้มีการอบรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษาการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านทันตชีววัสดุ
4. ให้คำปรึกษาด้านเตรียมตัวอย่างร่วมกับภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน อาทิเช่น ไหมขัดฟัน (dental Floss), สดุยึดติด (Adhesive) ชนิดบ่มตัวเอง และชนิดบ่มด้วยแสง, ยางจัดฟันชนิดยางธรรมชาติ และชนิดยางสังเคราะห์ เพื่อทำการทดสอบด้านจุลชีววิทยา และการทดสอบความเป็นพิษของวัสดุ
5. ออกแบบ และตรวจสอบคุณสมบัติด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น น้ำมันสกัดจากธรรมชาติในการทำละลายวัสดุคลองรากฟันชนิดกัตตาเปอร์ชา (GuttaClear), ชุดตรวจฟันร้าว 2 (M Dent Blue 2)