เว็บไซต์เก่า

นางสาวณัฑฐา ภัทรวิสิฐเศรษฐ์

รักษาการหัวหน้าหน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย นักวิทยาศาสตร์ (ผู้เชี่ยวชาญ)

ตำแหน่ง

รักษาการหัวหน้าหน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย / นักวิทยาศาสตร์ (ผู้เชี่ยวชาญ)

โทรศัพท์
02-200-7628 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7628

E-mail
nattha.pat@mahidol.ac.th

ภาระงาน

1. กำกับ ดูแล การดำเนินงานของหน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย
2. รับผิดชอบดูแลและให้บริการเครื่องมือประจำหน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย
3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่างและสารละลาย
4. รับวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในตัวอย่างแบบ Direct Method
5. รักษาสภาพห้องปฎิบัติการของระบบห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL
5. ปฏิบัติงานในระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017.