INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

นางสาวณัฑฐา ภัทรวิสิฐเศรษฐ์

รักษาการหัวหน้าหน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย นักวิทยาศาสตร์ (ผู้เชี่ยวชาญ)

ตำแหน่ง

รักษาการหัวหน้าหน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย / นักวิทยาศาสตร์ (ผู้เชี่ยวชาญ)

โทรศัพท์
02-200-7628 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7628

E-mail
nattha.pat@mahidol.ac.th

ภาระงาน

1. กำกับ ดูแล การดำเนินงานของหน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย
2. รับผิดชอบดูแลและให้บริการเครื่องมือประจำหน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย
3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่างและสารละลาย
4. รับวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในตัวอย่างแบบ Direct Method
5. รักษาสภาพห้องปฎิบัติการของระบบห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL
5. ปฏิบัติงานในระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017.