เว็บไซต์เก่า

นางสาวชญาดา เทียนไชย

หัวหน้างานบริการเพื่อการวิจัย

ตำแหน่ง

หัวหน้างานบริการเพื่อการวิจัย /รักษาการหัวหน้าศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค /เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์
02-200-7627 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7627

E-mail
nuchse@gmail.com

ภาระงาน
1. กำกับ ดูแลการให้บริการของศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค
2. รับผิดชอบให้บริการใช้งาน/ตรวจสอบการทำงานเครื่องมือ/อุปกรณ์ในศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค
3. รับผิดชอบให้บริการเครื่องมือและการเตรียมตัวอย่างการใช้บริการเครื่อง SEM, เครื่อง EDS, เครื่องฉาบผิวตัวอย่าง, เครื่องตัดชิ้นตัวอย่าง ฯลฯ
4. ปฏิบัติการของระบบห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL
5. ปฏิบัติงานในระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017