เว็บไซต์เก่า

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Operative Dentistry

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมหัตถการ)
ชื่อย่อ : วท.ม. (ทันตกรรมหัตถการ)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Master of Science (Operative Dentistry)
ชื่อย่อ : M.Sc. (Operative Dentistry)