เว็บไซต์เก่า

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Geriatric Dentistry

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมผู้สูงอายุ)
ชื่อย่อ : วท.ม. (ทันตกรรมผู้สูงอายุ)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Master of Science (Geriatric Dentistry)
ชื่อย่อ : M.Sc. (Geriatric Dentistry)