เว็บไซต์เก่า

Master of Science Program in DentistryMajor in Community Dentistry

Master of Science Program in DentistryMajor in Community Dentistry

Master of Science Program in Dentistry

Major in Community Dentistry

Curriculum Name

Thai หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
English Master of Science Program in Dentistry (International Program)

 

Name of Degree and Major

Full Title Thai วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์)
English Master of Science (Dentistry)
Abbreviation Thai วท.ม. (ทันตแพทยศาสตร์)
English M.Sc. (Dentistry)