เว็บไซต์เก่า

Master of Science Program in Dentistry Major in Oral Biology and Integrative Biomedical Science (International Program)

Master of Science Program in Dentistry Major in Oral Biology and Integrative Biomedical Science (International Program)

Master of Science Program in Oral Biology and Integrative Biomedical Science

(International Program)

Curriculum Name

Thai
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

English
Master of Science Program in Oral Biology and Integrative Biomedical Science (International Program)

 

Name of Degree and Major

Full TitleThaiวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ)     
 EnglishMaster of Science (Oral Biology and Integrative Biomedical Science)
   
AbbreviationThaiวท.ม. (ชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ)
 EnglishM.Sc. (Oral Biology and Integrative Biomedical Science)