เว็บไซต์เก่า

หน่วยบริการสุขภาพ

หน่วยบริการสุขภาพ

หน่วยบริการสุขภาพ

หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำหน้าที่เป็นหน่วยรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษาก่อนและ หลังปริญญา ทุกหลักสูตร ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ห้องหน่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ข้างห้องยา